Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 4/3/1956

Ngày 4/3/1956 Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thư gửi đồng chí Pinô, Ngoại trưởng Pháp, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 731. Trong bài, Người nêu ra những lời phát biểu của các nghị viện Pháp trong cuộc họp Thượng nghị viện ngày 23/2/1956 về Việt Nam. Nhiều nghị viện cho rằng chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam quá yếu kém và bị cô lập; phần lớn nhân dân miền Nam và các tôn giáo đều chống Ngô Đình Diệm. Chính phủ Pháp mong muốn có quan hệ thân thiện với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với điều kiện có lợi cho cả hai bên…Người khẳng định Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn luôn quý mến nhân dân Pháp, sẵn sàng quan hệ thân thiện với nước Pháp trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi./.