Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 5/3/1960

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 5/3/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Hội nghị cán bộ thanh tra. Người nêu ý kiến “Nạn lãng phí, tham ô là do bệnh quan liêu, mệnh lệnh trong công tác của các cấp lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước gây ra”, “Nếu không kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô, thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội”…

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Nhanh”, ký bút danh C.K., nêu lên vai trò quan trọng của khẩu hiệu Nhanh trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà, đồng thời cũng thể hiện tinh thần cách mạng không ngừng. Theo Bác, muốn thực hiện tiến nhanh, tiến vững thì “phải có tinh thần cải tiến công tác không ngừng và chủ động tính trước, lo xa mọi việc. Như vậy mới thật đúng là người làm chủ nước nhà”./.