[Infographics] Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Ngày 22/7/2016, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.