Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm: MTTQ Việt Nam thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội

Hà Nội (TTXVN 30/9/2009)

       Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã thành công tốt đẹp. Được Đại hội tiếp tục tín nhiệm cử làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Huỳnh Đảm đã trao đổi với báo giới về phương hướng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn tới.

       * Phóng viên (PV): Xin Chủ tịch cho biết cảm nghĩ khi được Đại hội tiếp tục tín nhiệm cử làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những trăn trở của Chủ tịch đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ VII?

       * Chủ tịch Huỳnh Đảm: Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách rất lớn đối với tôi. Cá nhân tôi cùng các vị Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII nguyện làm hết sức mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

          Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có những đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, công tác Mặt trận cũng còn không ít tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. 

         Điều mà chúng tôi rất quan tâm là làm thế nào để tiếp tục đổi mới nội dung,  phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; hướng mạnh về cơ sở và cộng đồng khu dân cư, tới từng hộ gia đình, tránh phô trương hình thức, lãng phí, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. 

      Chúng tôi cũng rất quan tâm tới việc làm thế nào để thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Trong đó, một trong những nội dung cần quan tâm đó là nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước.

     * PV: Chủ tịch đánh giá về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ  Việt Nam lần thứ VII, diễn ra trong các ngày 28-30/9 vừa qua?

      * Chủ tịch Huỳnh Đảm: Qua ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới và Phát triển, với nhiệt huyết và trách nhiệm đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009-2014), Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam đã thành công tốt đẹp; hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra. 

       Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Đại hội; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) với tinh thần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

        Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII gồm 355 vị, tăng cường được tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, có đủ đại diện của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, đây thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

       Đại hội đã chính thức phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.

        * PV: Xin Chủ tịch cho biết mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam  trong nhiệm kỳ VII?

          * Chủ tịch Huỳnh Đảm: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã xác định mục tiêu hoạt động trong thời gian tới là: Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

          Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. MTTQ và các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội, giám sát đại biểu dân bầu, giám sát cộng đồng dân cư, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức tại nơi cư trú, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội. MTTQ Việt Nam kịp thời tổng hợp các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước để phản ánh với Quốc hội, HĐND các cấp có biện pháp giải quyết; kiểm tra và phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở… MTTQ Việt Nam mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. MTTQ Việt Nam kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.

        * PV: Xin cảm ơn Chủ tịch!