[Photo] Đại hội Đảng lần thứ VII (24 - 27/6/1991)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991. Tham dự Đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội đã bầu đồng chí Đỗ Mười làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 - 27/6/1991. Tham dự Đại hội có 1.176 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

  • Các đại biểu thông qua nghị quyết của Đại hội. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

  • Đồng chí Đỗ Mười với các đại biểu dự Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam (24 - 27/6/1991). Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Đồng chí Đỗ Mười trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991)