[Infographics] Đảng lãnh đạo, thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

Hà Nội (TTXVN 2/2/2024) Gần 40 năm qua, Đảng đã lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Kinh tế đất nước phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao, tăng bình quân gần 7%/năm. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 quốc gia, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện; trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của hầu hết các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế.