Danh sách Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa III

    Nhân vật liên quan

    • Quyền Chủ tịch nước (4/1980 - 7/1981); Chủ tịch Quốc hội (6/1981- 6/1987)Nguyễn Hữu Thọ
    • Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIIPhan Anh