Diễn văn của Thủ tướng Lý Bằng đọc tại cuộc chiêu đãi chào mừng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (30/11/1992)

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 336, ngày 1/12/1992