Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII
Thủ tướng Chính phủ
nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)

Võ Văn Kiệt

 • Họ và tên: Phan Văn Hòa
 • Bí danh: Sáu Dân
 • Ngày sinh: 23/11/1922
 • Ngày mất: 11/6/2008
 • Quê quán: xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII, VIII

  - Thường vụ Bộ Chính trị: Khóa VIII (đến 12/1997)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III (dự khuyết 9/1960, chính thức: 1972), IV, V, VI, VII, VIII

  - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) (8/1991 - 9/1992)

  - Thủ tướng Chính phủ (10/1992 - 9/1997)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (1992-1997)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VIII, IX 

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1938: Tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên phản đế

  - 11/1939: Được kết nạp vào Đảng Công sản Đông Dương, làm Bí thư Chi bộ, Huyện ủy viên và tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

  - 1941-1945: Hoạt động cách mạng ở Rạch Giá, tham gia Tỉnh ủy lâm thời và tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở tỉnh Rạch Giá. Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, đồng chí làm Ủy viên Chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ

  - 1950: Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

  - 1955: Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, Phó Bí thư liên Tỉnh ủy Hậu Giang

  - 1959-1970: Được điều về Khu Sài Gòn-Gia Định làm Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn-Gia Ðịnh)

  - 9/1960: Tại Ðại hội lần thứ III của Ðảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng. Là Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn-Gia Ðịnh), rồi Bí thư Khu ủy Khu 9 (Khu Tây Nam Bộ)

  - 1972: Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa III

  - 1973-1975: Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Trong thời gian chuẩn bị giải phóng Sài Gòn, đồng chí được Trung ương Cục phân công làm Bí thư Ðảng ủy đặc biệt trong Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn

  - 1976: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa VI

  - 12/1976: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 3/1982: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

  - 4/1982: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

  - 12/1986: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

  - 2/1987: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước (đến 3/1988)

  - 3/1988: Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (đến 6/1988)

  - 6/1991: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiếp tục bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

  - 8/1991: Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

  - 9/1992: Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992-1997), được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

  - 6/1996: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiếp tục bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được cử làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị

  - 12/1997 - 4/2001: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VIII, cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng

  - 11/6/2008: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII
Thủ tướng Chính phủ
nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)

Võ Văn Kiệt

 • Họ và tên: Phan Văn Hòa
 • Bí danh: Sáu Dân
 • Ngày sinh: 23/11/1922
 • Ngày mất: 11/6/2008
 • Quê quán: xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII, VIII

  - Thường vụ Bộ Chính trị: Khóa VIII (đến 12/1997)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III (dự khuyết 9/1960, chính thức: 1972), IV, V, VI, VII, VIII

  - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) (8/1991 - 9/1992)

  - Thủ tướng Chính phủ (10/1992 - 9/1997)

  - Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (1992-1997)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VIII, IX 

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1938: Tham gia hoạt động trong phong trào Thanh niên phản đế

  - 11/1939: Được kết nạp vào Đảng Công sản Đông Dương, làm Bí thư Chi bộ, Huyện ủy viên và tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

  - 1941-1945: Hoạt động cách mạng ở Rạch Giá, tham gia Tỉnh ủy lâm thời và tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền ở tỉnh Rạch Giá. Sau Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, đồng chí làm Ủy viên Chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ

  - 1950: Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

  - 1955: Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, Phó Bí thư liên Tỉnh ủy Hậu Giang

  - 1959-1970: Được điều về Khu Sài Gòn-Gia Định làm Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn-Gia Ðịnh)

  - 9/1960: Tại Ðại hội lần thứ III của Ðảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng. Là Ủy viên Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy T.4 (Sài Gòn-Gia Ðịnh), rồi Bí thư Khu ủy Khu 9 (Khu Tây Nam Bộ)

  - 1972: Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa III

  - 1973-1975: Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Trong thời gian chuẩn bị giải phóng Sài Gòn, đồng chí được Trung ương Cục phân công làm Bí thư Ðảng ủy đặc biệt trong Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn

  - 1976: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa VI

  - 12/1976: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 3/1982: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

  - 4/1982: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

  - 12/1986: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

  - 2/1987: Được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước (đến 3/1988)

  - 3/1988: Quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (đến 6/1988)

  - 6/1991: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiếp tục bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

  - 8/1991: Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

  - 9/1992: Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992-1997), được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

  - 6/1996: Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Ðảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiếp tục bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được cử làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị

  - 12/1997 - 4/2001: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VIII, cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng

  - 11/6/2008: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa