[Photo] Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng khóa XI

Hà Nội (19/1/2011) Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng.

  • Chiều 18/1/2011, tại Văn phòng Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa X, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị và Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa X, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị và Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

  • Tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa X Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Nông Đức Mạnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư khóa XI, tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Nông Đức Mạnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư khóa XI, tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.. Ảnh: TTXVN