Giữ vững và phát huy niềm tin của Nhân dân với Đảng

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 29/1/2024) Thực tiễn hơn 90 năm qua của cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng đã quy tụ được niềm tin của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đây chính là một nhân tố hết sức quan trọng tạo nên sức mạnh cho Đảng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta có nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Giữ vững và phát huy niềm tin của Nhân dân với Đảng chính là chìa khóa để Đảng ta lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu đặt ra.

* Niềm tin của dân chính là sức mạnh của Đảng

"Ý dân là ý trời”, đó là đầu đề một bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 31/7/1955. Ngay trong mở đầu của bài báo, Bác viết: “Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại. Đó là lời nói chí lý của thánh hiền đời xưa” (1). Ở đây, Bác không chỉ nhắc lại lời của thánh hiền xưa, mà chính là nhắc lại một quy luật lịch sử của quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Bất cứ một một triều đại nào trong lịch sử lâu dài của dân tộc ta đều chỉ có thể gặt hái được thành công khi có mục đích hợp lòng dân, xuất phát từ lợi ích chung của dân và được dân ủng hộ. Bởi thế, người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi mới tổng kết “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (lật thuyền mới biết sức dân là sức nước).

Đảng ta đã nhận thức và vận dụng vấn đề đó một cách sâu sắc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Với tính chất là một đảng vô sản kiểu mới, một đảng chính trị đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, cơ sở chính trị của Đảng chính là nhân dân, sức mạnh của Đảng chính là niềm tin của nhân dân, quyền lực chính trị của Đảng chính là do nhân dân trao cho. Niềm tin là yếu tố tinh thần nhưng khi đã đi vào lòng dân thì trở thành sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta làm nên những kỳ tích.

Nhìn lại lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay, những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong hơn chín thập kỷ qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là Đảng tin dân và dân tin Đảng. Mối quan hệ giữa dân với Đảng chính là mối quan hệ cá-nước, gắn bó bền chặt thành “ý Đảng lòng dân”.

Trong những năm đất nước dưới ách nô lệ, dân chính là người che chở, bảo vệ Đảng bởi tin rằng, Đảng là người sẽ đưa dân tộc thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ cách mạng đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để giải phóng non sông đất nước. Và niềm tin ấy cũng là tiền đề quan trọng để cả nước bắt tay xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sau gần 40 năm tiến hành đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, nhiều lĩnh vực đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương khu vực và toàn cầu; đàm phán và ký kết được nhiều hiệp định thương mại tự do, hiệp định kinh tế với các đối tác lớn trên thế giới, gần đây nhất là: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA). Uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã khẳng định “Việc thực hiện đường lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến rõ rệt, hết sức sâu sắc và tích cực ở Việt Nam: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; nghèo đói giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố” (2).

Đặc biệt, trong hơn 3 năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng Việt Nam đã nỗ lực vượt qua như một kỳ tích nhờ vào sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Qua khó khăn, người dân thêm tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, những biện pháp mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và thực hiện. Chính niềm tin của dân vào Đảng, vào chế độ là điều kiện để phát huy sự sáng tạo, khát vọng vươn lên, cũng như phát huy những nguồn lực to lớn trong xã hội vào phát triển đất nước; là điểm tựa vững chắc cho những quyết sách của Đảng, những nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước được thực hiện thành công. Qua đó nhân dân thụ hưởng ngày càng nhiều hơn các giá trị về mọi mặt của cuộc sống, từ đó tác động trở lại, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng.

 * Tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng

Trong giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta có nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Phát huy được thời cơ thuận lợi, khắc phục được những khó khăn, hạn chế để hiện thực hóa được mục tiêu đề ra, là một cuộc "chiến đấu khổng lồ", đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm to lớn của toàn Đảng, toàn dân, trong đó phải quán triệt và thực hiện thật nghiêm túc “bài học lấy dân làm gốc”. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” (3). Và để “dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” thì trước hết phải củng cố được niềm tin của nhân dân, phải làm sao cho dân luôn tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ.

Để làm được điều đó, trước hết cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn thể dân tộc. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước… Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên… Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” (4).

Cùng với đó là tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự giác, lòng nhiệt tình cách mạng của nhân dân.

Theo đó, “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội” (5). Bên cạnh đó, “giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (6).

Đặc biệt, phải thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Chỉ khi giữ vững được mối quan hệ mật thiết với nhân dân, Đảng ta mới có thể tiến hành thành công sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mỗi tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ cần khắc sâu điều đó trong mỗi quyết sách chính trị của mình. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Do đó, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên là: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”… Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan đảng, nhà nước và chính quyền các cấp… phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới” (7)./.

Minh Duyên

 (1): Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 10, tr. 63

 (2): Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản số 966, tháng 5/2021, tr. 12

  (3):Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd, tập 15, tr. 617

  (4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. II, tr. 229-230

  (5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 118

  (6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 136 - 137

  (7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. II, tr. 248