[PodCast] Hát Xoan Phú Thọ

Hà Nội (TTXVN 16/06/2023) Theo các nhà nghiên cứu, Hát Xoan là nghệ thuật thuộc tầng văn hóa cổ nhất Việt Nam với những ca từ cổ và động tác múa cũng rất cổ, được hình thành từ thời đại các Vua Hùng dựng nước Văn Lang xưa.

Với những giá trị nổi bật toàn cầu, ngày 24/11/2011, UNESCO đã xếp loại hình nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ của Việt Nam là Di sản Văn hóa Phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

6 năm sau, vào ngày 8/12/2017 UNESCO đã chính thức đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp và trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.