[Video] Hậu phương, hậu cần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 19/4/2024) Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, gian khổ, cung cấp đầy đủ nhân lực, vật lực, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bài học về hậu phương, hậu cần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.