Hoạt động của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 01/1973, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của các nước anh em và bạn bè trên thế giới. Có thêm nhiều nước đã công nhận và đặt quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia thực thi Hiệp định Paris và thi hành những cải cách dân chủ, đặc biệt là chính sách ruộng đất được thực hiện bước đầu ở vùng giải phóng, đã làm nổi rõ tính ưu việt của chính quyền cách mạng.

Chủ tịch hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ nghe báo cáo tình hình nông thôn miền Nam
Đại diện đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong một buổi giám sát thực hiện Hiệp định Paris (1973)
Đại sứ liên Xô Alexey Ivanovich Elizavetin đến trình Quốc thư lên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng miền Nam (3/6/1973)
Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, Trưởng đoàn đại diện Mặt trận Lào yêu nước tại Cộng hòa miền Nam Việt Nam Thong Chan Oupalavan đã trình Ủy nhiệm thư lên chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (17/8/1973)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Đức tại Cộng hòa miền Nam Việt Nam Diedrich Lars đã trình Quốc thư lên Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (4/6/1973)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Cộng hòa miền Nam Việt Nam Amghiang San đã trình Quốc thư lên Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (4/6/1973)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và nhân dân tại Cộng hòa miền Nam Việt Nam Ta-lúp Ben- đi-áp Sai-ép đã trình Quốc thư lên Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (4/6/1973)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Hungary tại Cộng hòa miền Nam Việt Nam Bényei Béla đã trình Quốc thư lên Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (4/6/1973)
Trao trả tù binh Mỹ tại sân bay Gia Lâm (29/02/1973)
Tù binh Mỹ bị bắt trong những năm chiến tranh phá hoại miền Bắc được trao trả