Hội nghị quốc tế về Việt Nam (27/2 - 2/3/1973)

Thực hiện Điều 19 Hiệp định Pari, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mĩ và đồng chủ tịch Hội nghị quốc tế về Việt Nam triệu tập Hội nghị họp tại Pari. Tham gia Hội nghị có đại biểu các nước Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, cùng đại diện bốn bên tham gia kí Hiệp định Pari (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Mĩ và Việt Nam Cộng hòa) và bốn nước trong Ủy ban quốc tế Kiểm soát và Giám sát (Ba Lan, Canada, Hunggari, Inđônêxia); Tổng thư kí Liên hiệp quốc tham dự với tư cách là quan sát viên. Theo đúng tinh thần Hiệp định Pari, Hội nghị kí định ước (gồm 9 điều) khẳng định Hiệp định Pari 1973 về Việt Nam phải được thực hiện, công nhận và cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam và kêu gọi tất cả các nước trên thế giới cũng làm như vậy.
Với Hội nghị quốc tế về Việt Nam và định ước đã kí, giá trị pháp lí của Hiệp định Pari 1973 được tăng thêm.