Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Bộ chỉ huy quân Viễn chinh Pháp mở cuộc hành quân Mutxăc (Moussac) nhằm mở rộng phạm vi chiếm đóng, với lực lượng tham gia gồm Binh đoàn Matxuy (Massu), Trung đoàn Bộ binh thuộc địa 5 (5è RIC) và một số đơn vị lính thuỷ đánh bộ, nhằm mục tiêu đầu tiên là đánh chiếm tỉnh Mĩ Tho.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ củng cố sự lãnh đạo của Đảng và đẩy mạnh cuộc kháng chiến như: kiện toàn hệ thống tố chức đảng và chính quyền các cấp; củng cố và xây dựng các lực lượng chính trị, Lực lượng Vũ trang, đặt Lực lượng Vũ trang dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Hội nghị đã phê phán những lệch lạc trong việc xây dựng Lực lượng Vũ trang và quyết định những biện pháp cấp bách nhằm củng cố Lực lượng Vũ trang như cải tổ các đơn vị bảo an binh thành cộng hoà vệ binh, tổ chức đấu tranh vũ trang trong thành phố ở các vùng tạm chiếm, tổ chức các quân khu, phát triển chiến tranh du kích rộng khắp ở các vùng nông thôn. Hội nghị quyết định đưa các đảng viên, cán bộ nòng cốt của Đảng phụ trách công tác Quân sự và nắm vị trí chỉ huy trong các đơn vị vũ trang, xem đây là điều kiện then chốt đế Lực lượng Vũ trang Nam Bộ tồn tại và phát triển. Hội nghị đã đề cử Lê Duẩn đảm nhận chức vụ Bí thư Xứ ủy Nam Bộ và phân công Tôn Đức Thắng, chiến sĩ Cách mạng từ nhà tù Côn Đảo về, phụ trách ủy ban Kháng chiến Nam Bộ và chỉ đạo Lực lượng Vũ trang Nam Bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có 400 người vừa trở về từ nhà tù Côn Đảo, được đưa vào các đơn vị cộng hoà vệ binh, các ban Quân sự, ban tham mưu của các tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng kháng chiến.

Hội nghị còn thảo luận và quán triệt các nhiệm vụ động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo kháng chiến lâu dài, thực hiện bất hợp tác với địch. Hội nghị cũng vạch ra chiến thuật ở Nam Bộ là cắt đứt liên lạc của địch, bao vây địch về kinh tế, quấy rối về quân sự, triệt để áp dụng chiến thuật đánh du kích, chọn một số vùng chiến lược thuận lợi cho ta tiến công địch, xây dựng và bảo toàn được lực lượng, giữ vững liên lạc giữa các khu vực đế bảo đảm sự chỉ huy thống nhất.

Hội nghị Thiên Hộ là hội nghị lớn nhất của Đảng bộ Nam Bộ kể từ khi giành được chính quyền. Những quyết định của Hội nghị Thiên Hộ đã kịp thời chỉ đạo củng cố tổ chức, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Lực lượng Vũ trang, tạo điều kiện cho kháng chiến ở Nam Bộ phát triển vững chắc.

Nguồn: Bách Khoa toàn thư Quân sự Việt Nam, Quyển 1: Lịch sử Quân sự (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - năm 2015)