Hội nghị Trung ương lần thứ 13 mở ra mặt trận đấu tranh ngoại giao

Tháng 1/1967, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở hội nghị lần thứ 13, bàn việc đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh: “Đi đôi với đấu tranh quân sự và chính trị ở miền Nam, ta cần tiến công địch về mặt trận ngoại giao, phối hợp với hai mặt đấu tranh đó để giành thắng lợi to lớn hơn nữa”. Nghị quyết Hội nghị xác định: “Trước mắt, khẩu hiệu của ta là đòi đế quốc Mỹ chấm dứt không điều kiện và vĩnh viễn việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương số 155-NQ/TW, ngày 27/01/1967 về đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta (nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 85 2003, tập 28, tr.171-179)
Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Johnson ngày 15/02/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “nếu Chính phủ Mỹ thật muốn nói chuyện thì trước hết Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003, tập 28, tr.180-183)
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ Chính trị ngày 9/4/1968 căn dặn việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Việt - Mỹ trước Hội nghị Paris
Công văn mật, khẩn số 169-MC-LHQ-M ngày 20/4/1968 của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa về địa điểm hòa đàm về chiến tranh Việt Nam
Công hàm ngày 4/5/1968 của Chính phủ Hoa Kỳ chuyển cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận đề nghị về việc các cuộc nói chuyện chính thức sẽ bắt đầu tại Paris, ngày 10/5/1968