II. Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1986)

 

Từ ngày 25/6 đến ngày 4/7/1981, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VII, đã tập trung thảo luận và thông qua 4 đạo luật lớn về tổ chức các cơ quan cao nhất của Nhà nước: Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng.

Quốc hội đã bầu:

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước: Ông Trường Chinh.

Các Phó Chủ tịch: Ông Lê Thanh Nghị, Ông Nguyễn Hữu Thọ, Ông Chu Huy Mân, Ông Huỳnh Tấn Phát.

Chủ tịch Quốc hội: Ông Nguyễn Hữu Thọ.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng: Ông Phạm Văn Đồng.

Từ ngày 27 đến ngày 31/3/1982, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng đã họp tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã kiểm điểm lại đường lối, chủ trương từ Đại hội IV đến Đại hội V, đánh giá khách quan thành tựu và khuyết điểm; phân tích thực trạng kinh tế xã hội, tìm ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó; rút ra những bài học kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về Báo cáo chính trị; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội trong 5 năm 1981-1985 và những năm 80; Nghị quyết về xây dựng Đảng và bổ sung điều lệ Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới do ông Lê Duẩn làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.