[Infographics] Chu Chí Thành - NSNA, nguyên phóng viên TTXVN được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2022

NSNA, nguyên phóng viên TTXVN Chu Chí Thành được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Hai người lính” gồm 4 bức ảnh: “Tay bắt mặt mừng” “Hai người lính” “Cầu Quảng Trị” và “Những bàn tay lưu luyến”.