[Photo] Ký kết Định ước Hội nghị quốc tế về Việt Nam

 • Toàn cảnh lễ ký Định ước tại Hội nghị quốc tế về Việt Nam ở Trung tâm các Hội nghị quốc tế Kléber (02/3/1973)

 • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam tại Paris (02/3/1973)

 • Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam tại Paris (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Hoa Kỳ William P. Rogers ký Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam tại Paris (02/3/1973)

 • Tổng trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm ký Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam tại Paris (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Liên Xô Andrei Andreyvich Gromyko ký Định ước (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Trung Quốc Cơ Bằng Phi ký Định ước (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Pháp Maurice Schumann ký Định ước (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen Alec Douglas-Home ký Định ước (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Hungary Janos Peter ký Định ước (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Ba Lan Stefan Olszowski ký Định ước (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Canada Mitchell Sharp ký Định ước (02/3/1973)

 • Bộ trưởng bộ Ngoại giao Indonesia Adam Malik ký Định ước (02/3/1973)