Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 196 ngày 15/7/1977

Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977

 

Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977

 

Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977

 

Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977

 

Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977

 

Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977

 

Lời đáp của Đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi chiêu đãi của BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ nước CHDCND Lào ngày 15/7/1977