[Photo] Ma Cao ngày nay, nơi năm 1935 đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương

  • Macau (Trung Quốc) - nơi diễn ra Đại hội lần thứ nhất của Đảng (27 - 31/3/1935). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

  • Macau (Trung Quốc) ngày nay - nơi năm 1935 đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương