Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc HS_CTR_000135831

Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt NamHS_CTR_000043819

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳHS_CTR_000040857