[Infographics] Mặt trận Việt Minh: Hình ảnh và sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân

Hà Nội (TTXVN 19/5/2021) Cách đây 80 năm, ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh được thành lập theo sáng kiến của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Việc quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.