Một phần tư thế kỷ ngày mất của Xuân Diệu - Di chúc của "Người si tình"

    Nhân vật liên quan

    • Nhà thơXuân Diệu

Báo Thể thao & Văn hóa, số 155, ngày 21/12/2010