Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2022 sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.