Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III trình tại Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam,

 

Sau khi thảo luận bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, trình bày,

 

Quyết nghị:

 

1. Hoàn toàn tán thành toàn bộ nội dung bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 

2. Tất cả các tổ chức của Đảng phải lấy những kết luận nêu trong bản Báo cáo chính trị về đường lối chung, đường lối xây dựng kinh tế và về những chủ trương, chính sách các mặt làm cơ sở cho hoạt động thực tiễn của mình.

 

Lưu tại Kho Lưu trữ


Trung ương Đảng.