Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam,

 

Sau khi thảo luận bản "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Đức Thọ, Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, trình bày,

 

Quyết nghị:

 

Hoàn toàn tán thành những bài học kinh nghiệm và những phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp về công tác xây dựng Đảng nêu trong bản "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng".

 

Lưu tại Kho Lưu trữ


Trung ương Đảng.