[Video] Nguyễn Lương Bằng - Người chiến sĩ mang bí danh "Sao Đỏ"

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng Khóa I (dự khuyết từ 1943, chính thức từ 8/1945), II, III, IV; Phó Chủ tịch nước CHXNCNVN (9/1969 - 7/1979)Nguyễn Lương Bằng

Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là người chiến sĩ tiên phong, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, với tài năng và đức độ của mình, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước giao phó cho nhiều sứ mệnh quan trọng như: Trưởng Ban Tài chính Trung ương, Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước từ năm 1969 đến 1979. Ở cương vị nào đồng chí cũng luôn thể hiện được sự trung thành với lợi ích của Đảng và nhân dân, tính gương mẫu và cái tâm trong sáng của người cộng sản.