Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại dạ hội của nhân dân thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội IX thành công

Hà Nội (TTXVN 22/4/2001)

             Thưa các vị khách quốc tế,

             Thưa đồng bào, chiến sĩ thủ đô anh hùng.

             Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi  vui mừng thông báo với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ Thủ đô cùng toàn  Đảng, toàn dân ta và toàn quân ta: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  IX của Đảng đã thành công tốt đẹp.

             Đại hội họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại: loài  người kết thúc thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI; dân tộc ta đã trải  qua hơn bảy thập niên đấu tranh oanh liệt, bền bỉ dưới sự lãnh đạo  của Đảng, làm nên những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và  thời đại: giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, nay đang vững  bước trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

             Đại hội IX đã hoàn thành các nhiệm vụ:

             - Nhìn lại chặng đường 71 năm của cách mạng Việt Nam, đi sâu  tổng kết 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã  hội, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, rút ra những bài học  kinh nghiệm; trên cơ sở đó cụ thể hóa Cương lĩnh "Xây dựng đất nước  trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội", hoàn thiện đường lối,  chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới, đưa nước ta cơ  bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

             - Tổng kết sự lãnh đạo của Đảng, vạch ra phương hướng, nhiệm  vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm Đảng ta giữ vững bản chất cách  mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, trong sạch, vững mạnh, ngang tầm  với yêu cầu của thời kỳ mới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cho phù  hợp với tình hình mới.

             - Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 150 đồng chí ủy  viên Trung ương đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực tiêu biểu cho  hơn 2 triệu đảng viên của Đảng, thể hiện tính liên tục, kế thừa và  đổi mới.

             Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội "trí  tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới", thể hiện ý chí kiên cường và niềm  hy vọng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp dân giàu, nước  mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

             Thành công của Đại hội là kết quả của quá trình làm việc với  tinh thần trách nhiệm rất cao của 1.168 đại biểu ưu tú được bầu từ  các tổ chức cơ sở đảng; sự ủng hộ, hợp tác, động viên của nhiều đảng  cộng sản, công nhân, phong trào cách mạng, đảng cầm quyền, tổ chức  quốc tế. Đặc biệt là được sự hưởng ứng nhiệt thành của các đồng chí  lão thành cách mạng, các nhân sỹ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo  và toàn thể đồng bào, chiến sỹ cả nước và người Việt Nam đang sinh  sống ở nước ngoài.

             Các văn kiện trình Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý  chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng bàn  việc nước, bàn việc Đảng trong thời kỳ mới. Công việc của Đại hội  Đảng hôm nay, chính là việc của dân, của nước.

             Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua lập thành tích chào  mừng Đảng ta 71 tuổi và Đại hội IX đã được dấy lên ngày càng sâu rộng  trên khắp mọi miền đất nước.

             Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, tôi nhiệt liệt hoan nghênh  và chân thành cảm ơn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các  cấp, các ngành, các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc và tín đồ các tôn  giáo, đồng bào các dân tộc, người làm văn hóa nghệ thuật, báo chí,  đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã có những đóng góp to  lớn vào sự thành công của Đại hội, thể hiện tình cảm gắn bó và sâu  nặng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

             Thưa đồng bào và chiến sĩ Thủ đô yêu quý.

             Đại hội đã nhận được nhiều thư chào mừng của các tổ chức và  cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước bày  tỏ niềm tin tưởng vào những quyết định chính trị của Đại hội, coi đó  là nguồn động lực mới thúc đẩy quyết tâm chiến lược của đất nước:  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,  dân chủ, văn minh.

             Đại hội IX khẳng định những năm đầu của thế kỷ mới là thời kỳ  tiếp tục đổi mới sâu sắc và toàn diện đất nước nhằm xây dựng thành  công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cách mạng  nước ta vừa đứng trước cơ hội lớn và thách thức lớn. Giữ vững niềm  tin vào Đảng, vào tương lai dân tộc, vào công cuộc đổi mới, kiên định  mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt cơ hội, đẩy lùi  nguy cơ vượt qua thử thách phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới,  đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta.

             Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân,  toàn quân, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, nêu  cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ  mới, đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực đi đôi với chủ động và tích  cực hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Phát huy các nhân tố mới đi  đôi với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng,  làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh về phẩm chất, trí tuệ chính trị tư  tưởng, tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy ưu điểm,  kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, phát huy nhân tố mới, đồng thời tích  cực đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi các hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là  tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nỗ lực phấn đấu biến Nghị quyết  Đại hội thành hiện thực trong cuộc sống.

             Trong truyền thống vẻ vang của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam  luôn luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Chiến đấu, hy sinh cho độc  lập của dân tộc và hạnh phúc của đồng bào là mục đích cao cả của Đảng  Cộng sản Việt Nam; ngoài ra Đảng không có mục đích nào khác. Ban Chấp  hành Trung ương xin hứa với đồng chí, đồng bào cả nước sẽ phát huy  dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết chặt chẽ, làm hết sức mình và  đất nước. Mỗi cán bộ đảng viên phải xứng đáng là người lãnh đạo và là  người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã căn dặn. Đảng mong muốn nhân dân giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn  thành nhiệm vụ của mình, đồng thời giám sát mọi hành động của cán bộ,  đảng viên, công chức giúp đảng chọn lựa những cán bộ tốt và loại trừ  những kẻ suy thoái làm ô danh Đảng, làm thiệt hại quyền lợi của đất  nước và đồng bào.

             Lúc này, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ  chính trị cao cả, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên,  chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính  trị, của mỗi người, dân Việt Nam, vì tương lai của dân tộc.

             Xin chân thành cảm ơn các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ  Việt Nam anh hùng và toàn thể các vị đại biểu./.