[Video] Phim tài liệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 nước Đông Dương

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Phim tài liệu: Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 nước Đông Dương (Điện ảnh Quân đội nhân dân)