[Photo] Tổng Bí thư Lê Duẩn và các kỳ đại hội Đảng, đại hội Đoàn toàn quốc

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam toàn quốc lần thứ III, được tổ chức tại Hà Nội từ 5 - 10/9/1960. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III (9/1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Tại Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam toàn quốc lần thứ III, được tổ chức tại Hà Nội từ 5 - 10/9/1960, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu Thanh niên Quân đội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội (20/2/1980). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V tại Hà Nội (29/3/1982). Ảnh: Thế Trung-TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V tại Hà Nội (29/3/1982). Ảnh: Thế Trung-TTXVN

  • Đồng chí Lê Duẩn (ngồi bên phải Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Đại hội đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III, tổ chức tại Hà Nội từ 5 - 10/9/1960. Tại Đại hội, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Tổng Bí thư). Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu Thanh niên Quân đội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội (20/2/1980). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN

  • Đồng chí Lê Duẩn đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, tổ chức tại Hà Nội từ 14 - 20/12/1976. Ảnh: Tư liệu TTXVN