[Photo] Tổng Giám đốc TTXVN qua các thời kỳ

  • Nhà báo Trần Kim Xuyến - TGĐ TTXVN 1945-1947

  • Nhà báo Hoàng Tuấn - TGĐ TTXVN 1962-1965

  • Nhà báo Đào Tùng - TGĐ TTXVN 1977-1990

  • Nhà báo Đỗ Phượng - TGĐ TTXVN 1990-1996

  • Nhà báo Hồ Tiến Nghị - TGĐ TTXVN 1996-2001

  • Nhà báo Lê Quốc Trung - TGĐ TTXVN 2001-2006

  • Nhà báo Nguyễn Quốc Uy - TGĐ TTXVN 2006-2008

  • Nhà báo Trần Mai Hưởng - TGĐ TTXVN 2009-2011

  • Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - TGĐ TTXVN 2011-2021

  • Nhà báo Vũ Việt Trang - TGĐ TTXVN 2021-nay