Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 197 ngày 16/7/1977
Mít tinh lớn trọng thể tại thủ đô Viêng-chăn chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta

 

Mít tinh lớn trọng thể tại thủ đô Viêng-chăn chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta

 

Mít tinh lớn trọng thể tại thủ đô Viêng-chăn chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta