Thông cáo chung giữa Hồ Chủ tịch và Tổng thống Sukarno (tháng 3/1959)

   Nhân vật liên quan

   • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
   • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (6/1987 - 3/1988)Phạm Hùng
   • Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục (11/1946 - 10/1975)Nguyễn Văn Huyên