Thông cáo chung giữa Hồ Chủ tịch và Tổng thống Sukarno (tháng 3/1959)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh
    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (6/1987 - 3/1988)Phạm Hùng
    • Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục (11/1946 - 10/1975)Nguyễn Văn Huyên