Quyết định số 1225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 24/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1225/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với quần thể Thương cảng Vân Đồn và Di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Trà Cổ.