Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
____
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________
Số: 1272/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 130/TTr- BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2009; ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia tại công văn số 04/HĐDSVHQG-VP ngày 30 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 1) các di tích sau:

1. Di tích lịch sử và khảo cổ Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

2. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quần thể kiến trúc Cố đô Huế (thành phố Huế, huyện Hương Trà, huyện Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đô thị cổ Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

5. Danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

6. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

7. Di tích lịch sử Đền Hùng (thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

8. Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

9. Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

10. Di tích lịch sử Dinh Độc lập - Nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (quận I, thành phố Hồ Chí Minh).

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 của Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di tích được xếp hạng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
-Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng