Quyết định số 2082/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

    Nhân vật liên quan

    • Vũ Đức Đam