Thông cáo chung về thi hành Hiệp định Paris

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa III, IV, V; Bí thư Thường trực (1980-1986)Lê Đức Thọ

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, tình hình chiến sự ở miền Nam vẫn tiếp tục xấu đi, từ ngày 17/5 đến 13/6/1973, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ sang Paris gặp Cố vấn an ninh Henry Kissinger nhằm bàn biện pháp thúc đẩy hai bên miền Nam, thúc ép chính quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định, thực hiện ngừng bắn, đình chỉ chiến sự. Cuộc gặp đưa tới ký kết Thông cáo chung ngày 13/6/1973 về ba vấn đề “ngừng bắn ngay lập tức, thả tù chính trị và tự do dân chủ”.

Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ ký Thông cáo chung về việc thi hành Hiệp định Paris (13/6/1973)
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Henry Kissinger thay mặt chính phủ Hoa Kỳ ký Thông cáo chung về việc thi hành Hiệp định Paris (13/6/1973)