Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới chào Đại công tước Luxembourg

Tin Thế gới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/5/1995