Thủ tướng Võ văn Kiệt và Thủ tướng Giăng Clốt Giuyn-kê hội đàm

Tin Thế gới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 31/5/1995