Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (22/6/1987)

Hà Nội (TTXVN 22/6/1987)