Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Trần Đức Lương (24/9/1997)

Hà Nội (TTXVN 24/9/1997)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam,

Thưa các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách.

Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa X đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đây là một trọng trách và là một vinh dự lớn đối với tôi.

Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự tín nhiệm của Quốc hội.

Nhận thức rõ nhiệm vụ nặng nề mà Quốc hội và nhân dân giao phó, tôi nguyện phấn đấu hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu Quốc hội lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa X mà đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã chỉ rõ trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc kỳ họp này.  

 Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập, dìu dắt và rèn luyện, đã đấu tranh anh dũng kiên cường, hy to lớn để chúng ta có được nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất, có Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hôm nay. Đó là thành quả vĩ đại, là tài sản vô giá mà các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Sự nghiệp đó, thành quả đó phải được bảo vệ vững chắc và phát triển không ngừng.

Những thành tựu to lớn và quan trọng của sự nghiệp đổi mới mười năm qua đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội nặng nề sau chiến tranh, tạo ra những tiền đề và đà khởi động cần thiết cho thời kỳ mới: thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ 21 xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp, một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. Đó là mục tiêu, là nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn mới.

Đất nước ta đang đứng trước những triển vọng và thời cơ to lớn, đồng thời cũng đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức không nhỏ. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước nồng nàn, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện và sâu sắc đường lối đổi mới, chính là con đường để nhân dân ta, đất nước ta vượt qua mọi thử thách, tranh thủ tốt thời cơ, đưa sự nghiệp xây dựng đất nước ta tiến lên phía trước.

Các chính sách của Nhà nước cần hướng vào việc tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và trí thức, động viên mọi lực lượng của mọi tầng lớp nhân dân, của mọi thành phần kinh tế, của kiều bào ta ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế, khơi dậy mọi tiềm năng của đất nước, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng trưởng và phát triển kinh tế phải gắn liền với thực hiện công bằng xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, sao cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi vùng của đất nước đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.

Quán triệt việc thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, chúng ta phải chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, chúng ta phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tiếp tục cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước XHCN của dân, do dân và vì dân, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Hơn lúc nào hết, chúng ta luôn ghi nhớ và quyết làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại "Cán bộ phải thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nhà nước ta tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ ngày càng rộng rãi của các nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới. Trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, chúng ta chủ động và tích cực đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao hơn nữa vai trò và vị trí của Việt Nam trên các diễn đàn cũng như trong các tổ chức khu vực và quốc tế.

 Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Cho phép tôi bày tỏ lòng tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; có khối đại đoàn kết vững chắc của nhân dân các dân tộc Việt Nam, được sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, nhân dân ta, đất nước ta nhất định sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn trong những năm còn lại của thế kỷ 20, vững bước tiến vào thế kỷ 21.

Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn đồng chí Lê Đức Anh kính mến, Chủ tịch nước nhiệm kỳ vừa qua, và nguyện sẽ cố gắng tiếp tục những công việc mà đồng chí đã làm vì sự lớn mạnh của Nhà nước ta.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc sự tín nhiệm của Quốc hội, của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ, các vị lão thành cách mạng dồi dào sức khỏe!

Chúc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa X thành công tốt đẹp. 

Chúc các vị đại biểu Quốc hội dồi dào sức khỏe.

 Xin cảm ơn!