Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (24/9/1997)

Hà Nội (TTXVN 24/9/1997)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa X đã tín nhiệm bầu tôi giữ trọng trách Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tôi thật sự xúc động nhận chức vụ mới với nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn gắn liền với trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, tôi nguyện làm hết sức mình với ý chí phấn đấu cao nhất, quyết tâm làm tròn trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cương vị mới, coi đó là nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhiệm kỳ mới của Chính phủ là thời đoạn kết thúc thế kỷ 20, bắc cầu sang thiên niên kỷ mới, mở đầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN. Trên chặng đường mới, những thành tựu đã đạt được cùng với những bước tiến quan trọng trong quan hệ quốc tế tạo cho đất nước ta những khả năng và cơ hội lớn, song sự phát trên không chỉ thuận chiều mà chắc chắn phải vượt qua nhiều thách thức khó khăn gay gắt hơn, phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn của cuộc sống.

Trước tình thế mới, điều tâm niệm của tôi là phải nắm vững và vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng chấp hành nghiêm chỉnh các nghị quyết của Quốc hội hướng vào đẩy mạnh hơn nữa tiến trình đổi mới toàn diện và đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua, từ những bài học được tổng kết qua nhiệm kỳ công tác khóa IX của Chính phủ, tôi nguyện cùng với các cơ quan Nhà nước trong nhiệm kỳ mới tận lực phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới mọi hình thức trong mọi lĩnh vực, động viên đến mức cao nhất sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, coi đó là nguồn lực chính đang còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, như đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại kỳ họp này của Quốc hội. Đó là một bí quyết đưa tới thắng lợi trong thời gian qua mà việc phát huy trong thời kỳ mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới thể chế, chính sách cho phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, đáp ứng lòng mong đợi và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, đồng thời phải chăm lo xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và hệ thống hành chính nói riêng trong sạch, có năng lực và hiệu lực, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bản thân tôi và từng thành viên Chính phủ phải gương mẫu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ chính quyền là công bộc của dân, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm; việc gì có hại đến dân thì phải hết sức tránh.  

Trong quá trình hoạt động của mình, tôi may mắn được gần gũi nhiều chiến sĩ cách mang trung kiên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, được học hỏi những tấm gương cao đẹp của các lớp cán bộ tiền bối, của thế hệ các anh, chị đi trước, của đồng bào, đồng chí. Ngày nay, ở cương vị đứng đầu Chính phủ, tôi càng thấm thía các bài học và kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là của các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng các nhiệm kỳ trước đã có những cống hiến to lớn vào những giai đoạn lịch sử đầy khó khăn và thử thách của chính quyền nhân dân. Đồng chí Võ Văn Kiệt, vị Thủ tướng tiền nhiệm sức còn khỏe, tinh thần và trí tuệ đang minh mẫn, đã chủ động chuyển giao trách nhiệm cho lớp cán bộ kế cận chúng tôi cùng với những kết quả và kinh nghiệm quý báu trong sự chỉ đạo, điều hành công việc của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng chí cho công tác của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

 Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Bước sang nhiệm kỳ mới, cùng với việc nâng cao vai trò của Quốc hội, tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát thường xuyên của Quốc hội đối với hoạt động của Chính phủ và của Thủ tướng cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan quyền lực nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ có bước phát triển mới và tăng thêm hiệu lực, hiệu quả.

Tôi đặt niềm tin vào sự ủng hộ của đồng bào cả nước, của toàn Đảng, toàn quân, của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của giai cấp công nhân, nông dân, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ, của thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các tổ chức xã hội, các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Với ý thức coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân trong Chính phủ và trong bộ máy hành chính, tôi trông cậy vào sự cộng tác chặt chẽ của các thành viên Chính phủ và của tất cả cán bộ các ngành các cấp.

Những ý kiến đóng góp, phê bình thẳng thắn đối với công việc của Chính phủ và cá nhân tôi sẽ vừa cổ vũ, vừa giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó.

Tôi cũng hy vọng rằng trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ, cộng tác và giúp đỡ tích cực của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế vì lợi ích chung của sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Xin cảm ơn sự chú ý và mong nhận được sự chia sẻ của các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn đối với những điều tâm niệm, cũng là lời hứa của tôi trong giờ phút nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới./.