Hà Nội (TTXVN 23/10/2023) Sáng 23/10/2023, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo (Phần 4):

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Tình hình thế giới trong năm 2024 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Ở trong nước, chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản, nhưng nền kinh tế tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô, vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải thúc đẩy tăng trưởng.

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (có 6 quan điểm chỉ đạo điều hành)

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu.

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, kết hợp với ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá, thường xuyên.

3. Tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách. Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

5. Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

6. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, lưu ý  thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nắm chắc thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục ưu tiên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế. Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước[1].

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Bao gồm 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-4.730 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1-24,2%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4-4,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8-5,3%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28-28,5%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 1%... Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng khoảng 5%; bội chi ngân sách nhà nước dưới 4%GDP.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024 VÀ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tập trung tín dụng cho các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), các lĩnh vực ưu tiên[2]; triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi hiện có[3] và nghiên cứu bổ sung các gói mới; phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng trên 15%[4].

Tập trung khắc phục hạn chế, bất cập đã được chỉ ra[5], đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch. Trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết thí điểm về phân cấp trọn gói, cơ chế, chính sách phù hợp thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho cấp huyện[6].

Thực hiện hiệu quả tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước[7]; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ trong giới hạn cho phép của Quốc hội. Dự toán thu ngân sách nhà nước 2024 tăng khoảng 5% so với thực hiện năm 2023 để ưu tiên tăng cho đầu tư phát triển. Trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí; ban hành kịp thời các chính sách phù hợp, hiệu quả liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Phát triển mạnh thị trường trong nước[8] gắn với mở rộng, đa dạng hóa thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; đồng thời đẩy mạnh đàm phán, ký kết các FTA mới[9]; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu; đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

2. Thể chế hóa, thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Quốc hội[10]. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi; trong năm 2024 dự kiến trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung 23 dự án Luật[11]; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn[12]; phục hồi và phát triển các loại thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ…  Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh[13]; phấn đấu trong năm 2024 cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, quy định kinh doanh[14].

(còn tiếp)

[1] Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách; khơi thông các nguồn lực; xử lý hiệu quả các vướng mắc để phát triển các loại thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược trọng điểm, quan trọng quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, hợp tác công tư; có cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mới nổi, bảo đảm kết nối với khu vực kinh tế trong nước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

[2] Bao gồm các lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; đồng thời bảo đảm thủ tục thông thoáng, tăng khả năng hấp thụ và tiếp cận vốn tín dụng.

[3] Trong đó triển khai hiệu quả các gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và 15 nghìn tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm sản.

[4] Đồng thời, nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng; bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất…

[5] Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật về quy trình, thủ tục, phân cấp đầu tư; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án…; kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, không để tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án…

[6] Đồng thời, thực hiện các cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

[7] Thực hiện hiệu quả tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên…

[8] Trong đó, chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chính sách tín dụng tiêu dùng, các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng…

[9] Tập trung vào các thị trường mới ở khu vực Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

[10] Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc... và các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về: xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

[11] Trong đó có các luật về đường bộ, trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo hiểm xã hội, công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, đấu giá tài sản, công chứng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, địa chất và khoáng sản, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, phòng chống mua bán người, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

[12] Trong đó có các Luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, quản lý và phát triển đô thị, cấp thoát nước, công nghệ số, dân số, tín ngưỡng, tôn giáo, di sản văn hoá… Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành và thực thi văn bản quy phạm pháp luật.

[13] Chú trọng nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoàn thành việc nâng cấp, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính…

[14] Hoàn thành 100% phương án phân cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm cung cấp ít nhất 70% dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt ít nhất 40%.


Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày (Phần 2)

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày (Phần 3)

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày (Phần 5)

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày (Phần 6)