Trích yếu Diễn văn của ông Ghê-oóc-ghiu Đê và Chỉ tịch Hồ Chí Minh đọc trong buổi chiêu đãi (tối 18/8/1957)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 20/8/1957