Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)

Trương Tấn Sang

 • Họ và tên: Trương Tấn Sang
 • Ngày sinh: 21/1/1949
 • Ngày vào Đảng: 20/12/1969
 • Quê quán: xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI

  - Thường trực Ban Bí thư (5/2006 - 7/2011)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa X, XI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII, IX, X, XI

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, X, XI, XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1966-1968: Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh (PK2)

  - 1969-1971: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa (Long An)

  - 1971-1973: Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Pa-ri

  - 1973 - 4/1975: Cán bộ tổ chức Ban T.72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương

  - 4/1975 - 10/1978: Cán bộ Công đoàn Gia Định, Phó ban Xây dựng kinh tế mới thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nông trường và Khu kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1979 - 8/1983: Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết

  - 1983-1986: Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng thanh niên xung phong và Ban Kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1986-1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1988-1990: Đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

  - 1990-1991: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1991-1992: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1992 - 5/1996: Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 6/1996 - 1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1/2000 - 4/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 5/2006 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/2011 - 31/3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)

Trương Tấn Sang

 • Họ và tên: Trương Tấn Sang
 • Ngày sinh: 21/1/1949
 • Ngày vào Đảng: 20/12/1969
 • Quê quán: xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI

  - Thường trực Ban Bí thư (5/2006 - 7/2011)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa X, XI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII, IX, X, XI

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, X, XI, XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1966-1968: Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh (PK2)

  - 1969-1971: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa (Long An)

  - 1971-1973: Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Pa-ri

  - 1973 - 4/1975: Cán bộ tổ chức Ban T.72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương

  - 4/1975 - 10/1978: Cán bộ Công đoàn Gia Định, Phó ban Xây dựng kinh tế mới thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nông trường và Khu kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1979 - 8/1983: Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết

  - 1983-1986: Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng thanh niên xung phong và Ban Kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1986-1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1988-1990: Đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

  - 1990-1991: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1991-1992: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1992 - 5/1996: Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 6/1996 - 1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1/2000 - 4/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 5/2006 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/2011 - 31/3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa