[Photo] Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Sau 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, ngày 7/5/1954, quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.