Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công tốt đẹp

Hà Nội (TTXVN 23/9/2004)

           Sau hai ngày làm việc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ và trí tuệ, chiều 23/9/2004, Đại VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp phiên bế mạc.

          Dự phiên bế mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Phan Văn Khải.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Đỗ Duy Thường trình bày Báo cáo kết quả hiệp thương của Đại hội cử Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) khoá VI gồm 320 vị, tăng 67 vị so với khoá trước, trong đó có 221 vị tái cử, 109 vị mới tham gia. Trong UBTW MTTQVN khóa VI, đại diện các dân tộc thiểu số, tôn giáo, nữ, người ngoài Đảng đều tăng hơn khóa V. Đặc biệt, nhiệm kỳ này tất cả 54 dân tộc anh em đều có đại diện tham gia UBTWMTTQVN. Trong số ủy viên UBTWMTTQVN khóa VI, 196 vị có trình độ đại học trở lên (chiếm 61,25%), trong đó trên đại học có 74 vị (chiếm 23,12%). Tại nhiệm kỳ này, Đại hội nhất trí suy tôn 5 vị là Ủy viên danh dự UBTWMTTQVN khóa VI. 

          Ông Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo kết quả hiệp thương của UBTWMTTQVN khoá VI cử Đoàn Chủ tịch gồm 52 vị, là đại biểu của các tổ chức thành viên của MTTQVN ở Trung ương, một số nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, một số vị Ủy viên UBTWMTTQVN. So với khóa V, số Ủy viên Đoàn Chủ tịch tăng 7 vị, trong đó có 42 vị tái cử, 10 vị tham gia lần đầu. Trong Đoàn Chủ tịch có 12 vị là nữ, 10 vị là người ngoài Đảng. Tất cả các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 12 vị là tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 6 vị là giáo sư và phó giáo sư, 3 vị là viện sĩ.

          UBTWMTTQVN đã hiệp thương cử từng chức danh lãnh đạo của Ủy ban khóa VI, gồm ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UBTWMTTQVN; ông Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTWMTTQVN, 8 Phó Chủ tịch (chuyên trách và không chuyên trách) và 4 Uỷ viên Ban Thường trực.(Xin xem danh sách)

          Ban Thường trực UBTWMTTQVN khóa VI có 8 vị, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách và 4 Ủy viên Ban Thường trực.

          Đại hội VI MTTQVN đã thông qua Nghị quyết đề nghị UBMTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ cần tích cực tổ chức thực hiện thành công Chương trình hành động do Đại hội đề ra. (Xin xem toàn văn)

          Đại hội thông qua Lời kêu gọi đồng bào ta ở trong nước và ở ngoài nước, đồng tâm, hiệp lực, coi lợi ích của Tổ quốc là cao nhất, thiêng liêng nhất, đoàn kết muôn người như một, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", xây dựng nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", sánh vai với các cường quốc văn minh, tiến bộ trên thế giới như nhân dân ta hằng mong ước.

          Nguyện thực hiện tốt nhất lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.

          Đọc diễn văn bế mạc, Chủ tịch Phạm thế Duyệt nhấn mạnh, sự thành công của Đại hội VI MTTQVN đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của MTTQVN. Nhiệm vụ của mỗi đại biểu tham dự Đại hội, của mỗi thành viên Mặt trận lúc này là tuyên truyền, vận động, tổ chức đưa Nghị quyết Đại hội thành hành động của toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước; không ngừng tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực, đoàn kết với bạn bè quốc tế vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của toàn dân hôm nay và các thế hệ mai sau; phấn đấu đưa nước ta sớm thành công trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới.

          * Ngay sau phiên bế mạc, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt đã chủ trì cuộc họp báo, thông báo kết quả Đại hội VI MTTQVN./.

                                                                                                  Mai An- Bích Thủy